Så här kan den nya bebyggelsen tänkas se utDetaljplanen ger riktlinjer för det framtida Näsboholm

För Näsboholms fritidshusområde finns en detaljplan. Planen vann laga kraft den 28 december 2012 och gäller alltjämt.

Klicka här för att komma till de senaste illustrationskartorna:
1.A Södra delen av Näsboholm
2A. Mellersta delen av Näsboholm
3.A Norra delen av Näsboholm

Klicka här för att komma till de senaste plankartorna:
1A. Södra delen av Näsboholm
2A. Mellersta delen av Näsboholm
3A. Norra delen av  Näsboholm
                                                                                                                               Så här kan de nya husen i området tänkas se ut.

För drygt två år sedan, den 23 februari 2010 godkände kommunstyrelsens arbetsutskott intentionerna i detaljplanen. Planen har sedan varit ute på samråd och alla olika synpunkter har sammanställts av kommunen till den plan som kommunfullmäktige nu ställde sig positiv till.                                                                                                                                          

Detaljplanen

Detaljplanen ser i huvudsak ut som nedan.

Den nya planerade detaljplanen över Näsboholm

I planen finns förslag om framtida bebyggelse. De mörkbruna byggnaderna på kartan är planerad bebyggelse.

Det förslag som nu föreligger visar två grupper om fem parhus som ligger runt var sin gemensam gård.

Det nya området skiljer sig avsevärt från den gamla bebyggelsen och får en helt egen karaktär. Tanken är att de gemensamma gårdarna ska inbjuda till aktivitet och att man har grannkontakt. Den egna tomten blir ganska liten och därmed också lättskött.

Tanken är också att det nya området ska ligga skilt från det gamla Näsboholm. På så vis behåller det gamla området karaktären av småskalighet och landsbygd, och det nya blir en egen småskalig enhet.

Badplats

Badplatsen med plats för bryggor och båtar är tänkt som en central enhet i hela området. Alla boende på Näsboholm ska kunna ha ordentlig tillgång till stranden och badplatsen.  Skillnaden mellan privata tomter och allmän plats kommer att vara mycket tydlig.

Reningsverk

Ett reningsverk har placerats i områdets norra del. Det nya området ansluts direkt vid byggnationen till reningsverket. Den äldre bebyggelsen kopplas på allt eftersom.

Gamla planen fungerar inte längre

Det var under år  2005 som de första initiativen togs för att  göra en ny detaljplan över Näsboholm. Den gamla planen från 1956 var inaktuell och fungerade inte som det var tänkt. Ulricehamns Kommun upprättade ett planprogram i augusti 2007.  Planprogrammet var utställt på kommunen under hösten 2007, och den 13 oktober samma år hölls det första samrådsmötet i klubbstugan.

Kommunen beslutade

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, beslutade i januari 2008 att  en ny detaljplan skulle upprättas över Näsboholm. Avsikten var att planlägga området och att pröva möjligheten till ytterligare bebyggelse. 

Arbete i dialog

Planarbetet har pågått i dialog med de boende, Näsboholms Stugägarförening, Näsboholms Samfällighetsförening, Ulricehamns Kommun, Länsstyrelsen och planeringskonsulter från Helhetshus AB och Norconsult.

3D-bild över  det tänkta nya området på Näsboholm.Nedan finns länkar till de olika alternativ till bebyggelse och vägdragningar som diskuterats.

Bilden visar det nya området med bebyggelse.

Klicka här fär att ladda ner det senaste alternativet till detaljplan. Förslag 2010-02.


Klicka här för att ladda ner det första  planprogrammet från september 2008 [Pdf].