Naturreservat intill Näsboholm

Naturreservatet Korpebobergs Lövskogsområde är ett av Sveriges största sammanhängande lövskogsområden och gränsar till Näsboholms Gård. Landskapet är kuperat och omväxlande med hagmarker och en nästan kilometerlång, blockrik bergbrant.

    

Många olika typer av lövskog finns inom reservatet. I mer kuperade och blockrika delar dominerar lind och lönn. Andra växter du kan hitta här är vårärt, trolldruva och springkorn.

På djupare, mer näringsrika jordar dominerar alm och ask. Många av de gamla träden bär spår av hamling. Floran är mycket rik med t.ex. lungört, tandrot och hässleklocka. På de äldre träden finns en intressant moss-, lav- och vedsvampsflora.

Fågellivet är rikt med arter som kattuggla, stjärtmes och stenknäck. Bland hackspettarna finns bl.a. mindre hackspett, större hackspett, gröngöling och spillkråka.

Landskapet som odlats sedan 1300-talet är av stort kulturhistoriskt värde och har flera intressanta spår och lämningar som odlingsrösen, äldre åkrar och vägar.

Den gamla banvallen som löper genom reservatet fungerar numera som en del i cykelleden ”Åsunden runt” och i vandringsleden ”Åsundenleden”. Från banvallen gör vandringsleden en avstickare upp till en liten rastplats på Korpeboberg, varifrån man har en fin utsikt över Åsunden.

Delar av reservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

För mer information se: http://www.vastkuststiftelsen.org/visanaturres.asp?id=786